ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 10ης Ιουνίου 2011

Υπόθεση F‑56/10

André Hecq

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Κοινωνική ασφάλιση – Ανάληψητου 100 % των ιατρικών εξόδων – Σιωπηρή απορριπτική απόφαση – Πρώιμη διοικητική ένσταση – Απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ δυνάμει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο A. Hecq ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2009, περί απορρίψεως της από 25 Σεπτεμβρίου 2009 αιτήσεώς του επιστροφής ιατρικών εξόδων σε ποσοστό 100 %.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο A. Hecq φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Βλαπτική πράξη – Εκκαθάριση στο πλαίσιο του κοινού καθεστώτος ασφαλίσεως βάσει του άρθρου 72 του ΚΥΚ – Αποκλείεται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

2.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Προηγούμενη διοικητική ένσταση – Διοικητική ένσταση ασκηθείσα πριν την απόρριψη της αιτιολογικής αιτήσεως – Απαράδεκτο

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 90 § 1)

1.      Προσφυγή που έχει ως αντικείμενο αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί αρνήσεως χορηγήσεως σε υπάλληλο συμπληρωματικής επιστροφής εξόδων δυνάμει του άρθρου 73, παράγραφος 3, του κανονισμού και που βάλλει ρητώς κατά της πραγματοποιηθείσας στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ασφαλίσεως υγείας εκκαθαρίσεως βάσει του άρθρου 72 του ΚΥΚ πρέπει να απορρίπτεται ως απαράδεκτη, καθόσον η εν λόγω εκκαθάριση δεν περιέχει βλαπτική πράξη εκδοθείσα βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 3, του ΚΥΚ.

(βλ. σκέψη 34)

2.      Προηγούμενη διοικητική ένσταση κατά σιωπηρής απορριπτικής της αιτήσεως αποφάσεως, η οποία συνιστά βλαπτική πράξη, δεν μπορεί να αφορά την πράξη αυτήν. Συνεπώς, η προσφυγή πρέπει να κρίνεται προδήλως απαράδεκτη λόγω του πρώιμου χαρακτήρα της ενστάσεως.

(βλ. σκέψεις 37 και 38)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 1 Δεκεμβρίου 1994, T‑79/92, Ditterich κατά Επιτροπής, σκέψεις 45 έως 47· 15 Νοεμβρίου 2006, T‑115/05, Jiménez Martínez κατά Επιτροπής, σκέψη 33