Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. siječnja 2021. uputio Supreme Court (Irska) – SRS, AA/Minister for Justice and Equality

(predmet C-22/21)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: SRS, AA

Druga stranka u žalbenom postupku: Minister for Justice and Equality

Prethodna pitanja

1.    Može li se pojam člana kućanstva građanina Unije u skladu s člankom 3. Direktive 2004/38/EZ1 odrediti na način da ima opću primjenu u cijeloj Uniji i, ako da, koja mu je definicija?

2.    Ako se taj pojam ne može odrediti, na temelju kojih kriterija suci trebaju ispitivati dokaze kako bi nacionalni sudovi mogli odlučiti na temelju utvrđenog popisa čimbenika tko jest ili tko nije član kućanstva građanina Unije u svrhu slobode kretanja?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.)