Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Salzburg (Αυστρία) στις 18 Νοεμβρίου 2020 – CS κατά Eurowings GmbH

(Υπόθεση C-613/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Salzburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: CS

Εναγομένη: Eurowings GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Μπορεί να συνιστά «έκτακτη περίσταση» κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 η απεργία εργαζομένων αερομεταφορέα, στην οποία κλήθηκαν να συμμετέχουν από συνδικαλιστική οργάνωση για την προβολή μισθολογικών διεκδικήσεων και/ή κοινωνικών παροχών;

Ισχύει αυτό τουλάχιστον,

α)    όταν υπάλληλοι της θυγατρικής καθίστανται αλληλέγγυοι με την κήρυξη της απεργίας κατά της μητρικής εταιρίας του ομίλου (Lufthansa AG) με σκοπό την υποστήριξη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων του προσωπικού καμπίνας αεροσκάφους της μητρικής εταιρίας του ομίλου, και

β)    ιδίως όταν μετά τη συμφωνία των εργαζομένων με τη μητρική εταιρία η απεργία της θυγατρικής «αυτονομείται», καθώς η συνδικαλιστική οργάνωση εμμένει στην απεργία χωρίς προφανή λόγο και μάλιστα την επεκτείνει και το προσωπικό καμπίνας αεροσκάφους της θυγατρικής συμμετέχει στην απεργία που κηρύχτηκε;

Αρκεί ως απόδειξη συνδρομής έκτακτης περίστασης η προβολή του ισχυρισμού εκ μέρους του πραγματικού αερομεταφορέα ότι η συνδικαλιστική οργάνωση επέμεινε χωρίς λόγο στην κήρυξη της απεργίας και μάλιστα τελικά την επέκτεινε χρονικά παρά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της ικανοποιήθηκαν από τη μητρική εταιρία του ομίλου; Ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως, όταν οι ειδικότερες περί αυτού περιστάσεις δεν έχουν επαρκώς διασαφηνιστεί στα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως;

Μπορεί απεργία στη θυγατρική της εναγομένης που προαναγγέλθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019 για τις 20 Οκτωβρίου 2019 για το χρονικό διάστημα από τις 5:00 έως τις 11:00, η οποία τελικά στις 20 Οκτωβρίου 2019 στις 5:30 επεκτάθηκε αυθορμήτως μέχρι τις 24:00, να συνιστά πράγματι περίσταση που δεν μπορούσε πλέον να ελεγχθεί;

Αποτελούν κατάλληλα μέτρα εκείνα που συνίστανται στην κατάρτιση εναλλακτικού προγράμματος πτήσεων και στην κάλυψη μέσω υπομισθώσεως των πτήσεων που ακυρώθηκαν λόγω της ελλείψεως προσωπικού καμπίνας αεροσκάφους, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των θαλάσσιων προορισμών και της διακρίσεως μεταξύ ενδογερμανικών και ενδοευρωπαϊκών πτήσεων, αν ληφθεί επιπλέον υπόψη το γεγονός ότι εκείνη την ημέρα χρειάστηκε να ματαιωθούν μόνον 158 πτήσεις από τις 712 που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν συνολικά;

Ποιες είναι οι απαιτήσεις ως προς το βάρος επικλήσεως που φέρει ο πραγματικός αερομεταφορέας ότι έλαβε όλα τα ευλόγως εφικτά από τεχνικής και οικονομικής απόψεως μέτρα;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).