Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011Andrecs κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-96/10)

(Υπαλληλική υπόθεση - Ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού - Κατάργηση της δίκης)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Βέλγιο) και λοιποί (εκπρόσωπος: L. Vogel, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Berscheid και D. Martin)

Αντικείμενο

Ακύρωση της περιεχομένης στο εκκαθαριστικό σημείωμα των αποδοχών τους αποφάσεως της καθής, που αναπροσαρμόζει, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2009, τις αποδοχές, τις συντάξεις και τα λοιπά επιδόματα των προσφευγόντων, στο πλαίσιο της ετήσιας αναπροσαρμογής των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 1296/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2009

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Καταργείται η δίκη στην υπόθεση F-96/10, Andrecs κ.λπ. κατά Επιτροπής.

Οι προσφεύγοντες φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1 - ΕΕ C 30 της 29ης Ιανουαρίου 2011, σ. 63.