ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Eerste kamer)

17 februari 2009

Zaak F‑38/08

Amerigo Liotti

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordeling – Loopbaanontwikkelingsrapport – Beoordelingsronde 2006 – Door beoordelaars toe te passen beoordelingsnormen”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode 1 januari tot en met 31 december 2006.

Beslissing: Verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2006 wordt nietig verklaard. De Commissie wordt verwezen in de kosten.

Samenvatting

Ambtenaren – Beoordeling – Loopbaanontwikkelingsrapport – Algemene uitvoeringsbepalingen die gemeenschappelijke beoordelingsnormen voor elk directoraat-generaal vastleggen

(Ambtenarenstatuut, art. 43)

De miskenning, bij de opstelling van het loopbaanontwikkelingsrapport van een ambtenaar, van de door de betrokken instelling vastgestelde algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut, die voorschrijven dat voor elk directoraat-generaal rekening moet worden gehouden met gemeenschappelijke beoordelingsnormen met het oog op de vergemakkelijking van de vergelijking van de verdiensten van de ambtenaren, de harmonisatie van de door de beoordelaars voorgestelde meritepunten en de samenhang van de beoordeling binnen eenzelfde directoraat-generaal, vormt een schending van een wezenlijk vormvoorschrift. Worden die normen niet toegepast of worden zij onvoldoende in aanmerking genomen dan wordt de beoordeling van de ambtenaar gekenmerkt door een wezenlijke onregelmatigheid en is de nietigverklaring ervan gerechtvaardigd.

(cf. punten 46 en 47)