Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni - Nolin mot kommissionen

(Mål F-82/10)

(Personalmål - Årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner - Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel Nolin (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens löneregleringsrapport för perioden juli-december 2009 och dennes lönerapport 01/2010 upprättad inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i målet F-82/10, Nolin mot kommissionen.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 13, 15.1.2011, s. 38.