Дело T‑623/13

Unión de Almacenistas de Hierros de España

срещу

Европейска комисия

„Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи във връзка с две национални производства в областта на конкуренцията — Документи, предадени на Комисията от национален орган по конкуренция в рамките на сътрудничеството, предвидено в разпоредбите на правото на Съюза — Отказ да бъде предоставен достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси на трето лице — Липса на задължение на съответната институция за извършване на конкретна и индивидуална проверка на съдържанието на документите, посочени в заявлението за достъп, когато въпросното разследване е окончателно приключило — Липса на необходимост от процесуално-организационно действие, с което се иска представянето на спорните документи — Невземане предвид на особеното положение на заявителя“

Резюме — Решение на Общия съд (втори състав) от 12 май 2015 г.

1.      Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Обхват — Прилагане към документи, предадени на Комисията от национален орган по конкуренция в рамките на разследване по член 101 ДФЕС

(член 101 ДФЕС; член 4, параграфи 1—3 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета; член 11, параграф 4 от Регламент № 1/2003 на Съвета)

2.      Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на търговските интереси на определено лице — Обхват — Прилагане към документи, които са резултат от производство, проведено от национален орган по конкуренция, който действа по силата на член 101 ДФЕС

(член 101 ДФЕС; член 4, параграф 2, първо тире от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

3.      Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Защита на търговски интереси — Отказ да бъде предоставен достъп — Задължение за мотивиране — Обхват

(член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

4.      Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Защита на търговски интереси — Обхват — Прилагане към документи, предадени на Комисията от национален орган по конкуренция в рамките на разследване по член 101 ДФЕС — Обща презумпция за засягане на защитата на интересите, свързани с такова разследване от оповестяването на посочените документи

(член 101 ДФЕС; член 4, параграф 2, първо и трето тире от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета; съображение 32 и член 11, параграф 4 от Регламент № 1/2003 на Съвета)

5.      Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Отказ да бъде предоставен достъп — Задължение на институцията да извърши конкретна и индивидуална проверка на документите — Възможност за позоваване на общи презумпции, приложими за определени категории документи — Граници

(член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

6.      Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Задължителни изключения — Отчитане на особения интерес на заявителя — Изключване

(съображения 4 и 11, и член 2, параграф 1, член 4, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

7.      Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Отказ да бъде предоставен достъп — Компетентност на съда на Съюза да разпореди представянето на документите, за да упражни контрол за основателност на отказа — Обхват

(член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

1.      Обстоятелството, че разследването по член 101 ДФЕС е проведено от публичен орган на държава членка, а не от институция на Съюза, няма въздействие върху включването на документите, предадени на Комисията от посочения орган на основание член 11, параграф 4 от Регламент № 1/2003 в приложното поле на член 4, параграф 2, трето тире от Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Всъщност от текста на тази разпоредба не следва, че визираните дейности по инспектиране, разследване и одит са само тези на институциите на Съюза, обратно на това, което важи за член 4, параграф 3 от същия регламент, който цели да защити процеса на вземане на решение на институцията. Същевременно, тъй като защитата на законните интереси на държавите членки може да бъде осигурена въз основа на материалните изключения, предвидени в член 4, параграфи 1—3 от същия регламент, тези изключения трябва да се анализират като целящи да защитят не само дейностите на Съюза, но и интересите, които има една държава членка, например защитата на дейностите по инспектиране, разследване и одит, които извършват службите на тази държава членка.

(вж. точка 44)

2.      По отношение на производство, образувано от национален орган по конкуренция на основание член 101 ДФЕС, когато посоченият орган проверява дали едно или няколко предприятия са се ангажирали в рамките на съгласувани действия, които могат значително да засегнат конкуренцията, той събира чувствителни търговски данни, отнасящи се до търговските стратегии на участващите предприятия, размера на техните продажби, пазарните им дялове или търговските им отношения, така че достъпът до документите в такова производство може да накърни защитата на търговските интереси на посочените предприятия по смисъла на член 4, параграф 2, първо тире от Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

(вж. точки 45 и 46)

3.      Вж. текста на решението.

(вж. точка 48)

4.      Съществува обща презумпция, че оповестяването на документите, предадени на основание член 11, параграф 4 от Регламент № 1/2003, по принцип засяга както защитата на търговските интереси на предприятията, за които се отнася разглежданата информация, така и защитата, която е тясно свързана с нея, на целите на дейностите по разследване на съответния национален орган по конкуренция по смисъла на член 4, параграф 2, първо и трето тире от Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Всъщност Регламент № 1/2003 цели по-конкретно да гарантира поверителността на информацията и опазването на служебната тайна в производствата по член 101 ДФЕС, особено в рамките на механизма за обмен на информация, създаден от мрежата от обществени органи, които осигуряват спазването на правилата на Съюза в областта на конкуренцията. Такава цел се обосновава в частност с факта, че в тези производства се разглежда търговска информация, която евентуално е чувствителна, както припомня съображение 32 от Регламент № 1/2003. Следователно този регламент преследва в областта на достъпа до документи различна цел от тази, която си поставя Регламент № 1049/2001, който цели да улесни максимално упражняването на правото на достъп до документи, както и да насърчава добрите административни практики, осигурявайки възможно най-голяма прозрачност в процеса на вземане на решения от органите на публична власт, както и на информацията, на която се основават техните решения.

Впрочем тази презумпция продължава да се прилага след окончателното приключване на провежданите от националния орган по конкуренция производства. Всъщност, на първо място, правилното функциониране на механизма за обмен на информация, създаден от мрежата от обществени органи, които осигуряват спазването на правилата на Съюза в областта на конкуренцията, предполага така обменената информация да остане поверителна. На второ място, ограничаването на периода, през който се прилага дадена обща презумпция, не би могло в този особен контекст да се обоснове с вземането предвид на правото на обезщетение, което имат лицата, увредени вследствие на нарушение на член 101 ДФЕС. Що се отнася обаче до спорните документи, а именно решението, което предвижда националният орган по конкуренция, и резюмето на случая, чието предаване е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламент № 1/2003, доказателствените елементи, необходими за обосноваване на искане за обезщетение, биха могли да фигурират не в тях, а съответно в преписката по разследване на посочения орган, дори и в тези документи да се споменаваха такива елементи.

(вж. точки 60—62, 64, 77—79 и 82)

5.      Вж. текста на решението.

(вж. точка 100)

6.      Вж. текста на решението.

(вж. точки 86—90)

7.      Съдебният контрол върху решението за отказ да се предостави достъп до документи на основание Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията трябва да се отнася до мотивите, на които то се основава. Ако тези мотиви са изведени от преценка на относителната тежест на последиците, до които оповестяването на документа може да доведе за някои блага, ценности или интереси, контролът върху тях би бил възможен единствено доколкото съдът на Съюза може да си изгради собствено мнение относно материалното съдържание на документа. В тази хипотеза съдът на Съюза трябва да се запознае с документа in camera.

Обратно, съдът на Съюза не може сам да извърши конкретна преценка на всеки от поисканите документи, за да се увери, че достъпът до тези документи би засегнал посочените интереси, когато при прилагане на обща презумпция съответната институция може да отговори на общо заявление, без да извършва конкретна и индивидуална преценка на всеки от документите, за които е поискан достъп, и заявителят не е успял да докаже нито че един от посочените документи е извън приложното поле на тази презумпция, нито че съществува по-висш обществен интерес, който обосновава оповестяването на този документ по силата на член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001.

(вж. точки 105—108)