2021 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika / Lenkijos Respublika

(Byla C-121/21)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, L. Dvořáková ir J. Vláčil

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Čekijos Respublika Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad Lenkijos Respublika:

leisdama pratęsti leidimo išgauti rusvąją anglį (lignitą) terminą 6 metams, neatlikus poveikio aplinkai vertinimo, neįvykdė įsipareigojimo pagal Direktyvos 2011/921 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, siejamas su 4 straipsnio 4–6 dalimis, 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6, 7, 8 ir 9 straipsniais;

leisdama neįtraukti suinteresuotosios visuomenės į kasybos leidimo išdavimo procedūrą neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/92 6 straipsnio 2–7 dalis, 7 straipsnio 5 dalį, 8 ir 9 straipsnius, taip pat 11 straipsnio 1 dalį;

pripažindama, kad sprendimas dėl PAV vykdytinas nedelsiant, neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/92 11 straipsnio 1 dalį;

neįtraukdama į sprendimą dėl PAV galimos procedūros tuo atveju, jeigu atitinkamiems vandens telkiniams nebus leista taikyti išimčių, numatytų Direktyvos 2000/602 4 straipsnio 5 dalyje, neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį ir b punkto ii papunktį;

neleisdama suinteresuotajai visuomenei ir Čekijos Respublikai dalyvauti iki 2026 m. galiojančio kasybos leidimo išdavimo procedūroje neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/92 6 straipsnio 2–7 dalis, 7 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis, taip pat 8 straipsnį;

nepaskelbdama iki 2026 m. galiojančio kasybos leidimo ir nepateikusi jo Čekijos Respublikai suprantama forma, neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/92 9 straipsnio 1 ir 2 dalis;

neleisdama apskųsti teismui iki 2026 m. galiojančio kasybos leidimo neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/92 11 straipsnio 1 dalį;

nepaskelbdama iki 2026 m. galiojančio kasybos leidimo neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2003/43 7 straipsnį;

nepateikdama išsamios informacijos, susijusios su iki 2026 m. galiojančio kasybos leidimo išdavimo procedūra, neįvykdė įsipareigojimų pagal ESS 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą lojalaus bendradarbiavimo principą;

išduodant iki 2026 m. galiojantį kasybos leidimą pakankamai neatsižvelgusi į sprendimą dėl PAV neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/92 2 straipsnio 1 dalį, siejamą su 4 straipsnio 1 dalimi;

išduodant iki 2026 m. galiojantį kasybos leidimą pakankamai neatsižvelgusi į visas su aplinka susijusias sąlygas neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2011/92 8a straipsnio 1 dalies b punktą;

priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė savo ieškinį grindžia pagrindais, susijusiais su Direktyvos 2011/92, Direktyvos 2000/60 ir Direktyvos 2003/4, taip pat ES sutarties (lojalaus bendradarbiavimo principo) pažeidimais.

1.    Lenkijos Respublika nacionalinėje teisėje įtvirtino nuostatas, pagal kurias leidimo išgauti rusvąją anglį (lignitą) terminą galima pratęsti 6 metams neatlikus poveikio aplinkai vertinimo ir kasybos leidimo išdavimo procedūra dauguma atvejų yra nevieša. Todėl ji pažeidė Direktyvą 2011/92.

2.    Lenkijos Respublika pažeidė Direktyvą 2011/92, nes pripažino, kad sprendimas dėl su aplinka susijusių sąlygų, taikytinų kasybos veiklos Turuvo kasykloje išplėtimo ir pratęsimo iki 2044 m. projektui, vykdytinas nedelsiant, dėl ko šio sprendimo atveju nebuvo galima pasinaudoti veiksminga teismine apsauga. Lenkijos Respublika taip pat pažeidė Direktyvą 2000/60, nes sprendimas dėl su aplinka susijusių sąlygų, kalbant apie kasybos įtaką vandens telkinių būklei, tinkamai neapima viso projekto laikotarpio.

3.    Lenkijos Respublika pažeidė Direktyvą 2011/92, nes neleido suinteresuotajai visuomenei ir Čekijos Respublikai dalyvauti iki 2026 m. galiojančio galutinio kasybos rusvosios anglies (lignito) kasykloje Turuve leidimo išdavimo procedūroje, nepaskelbė išduoto leidimo ir nusiuntė jį Čekijos Respublikai ne visą ir vėluodama, pagal Lenkijos teisę suinteresuotoji visuomenė negali tikrinti tokio leidimo, be to, tame leidime tinkamai neatsižvelgiama į poveikį aplinkai. Todėl Lenkijos Respublika taip pat pažeidė Direktyvą 2003/4 ir ESS 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą lojalaus bendradarbiavimo principą.

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012, p. 1).

2 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 275).

3 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003, p. 26; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 375).