Αναίρεση που άσκησε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ο Colin Brown κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο πενταμελές τμήμα) στις 5 Οκτωβρίου 2020 στην υπόθεση T-18/19, Brown κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-675/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Colin Brown (εκπρόσωπος: I. Van Damme, advocaat)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση η οποία δεν ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση1 ·

να διαπιστώσει, βάσει του πλήρους φακέλου που έχει υποβληθεί ενώπιόν του, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, και να διατάξει την εκ νέου χορήγηση στον αναιρεσείοντα του δικαιώματος για επίδομα αποδημίας και για επιστροφή των εξόδων ταξιδίου του από 1ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και την έντοκη καταβολή στον ίδιο των επιδομάτων αποδημίας που δεν του καταβλήθηκαν μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2017 και της ημερομηνίας της εκ νέου χορήγησης του εν λόγω δικαιώματος· και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο αναιρεσείων στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον τόσο του Γενικού Δικαστηρίου όσο και του Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένως το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ υπό την έννοια ότι η διάταξη αυτή επιτρέπει ή απαιτεί να αφαιρεθεί από υπάλληλο το δικαίωμα για επίδομα αποδημίας λόγω της εκ μέρους του απόκτησης της ιθαγένειας του τόπου υπηρεσίας του, χωρίς να έχει μεταβληθεί ο τόπος υπηρεσίας του υπαλλήλου.

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι η εφαρμογή στον αναιρεσείοντα του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, από το Γενικό Δικαστήριο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και από την Επιτροπή με την προσβαλλόμενη απόφαση, οδηγεί σε αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση.

____________

1 Απόφαση της 19ης Μαρτίου 2018 του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων με την οποία αφαιρέθηκαν από τον αναιρεσείοντα το επίδομα αποδημίας και το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων ταξιδίου του από 1ης Δεκεμβρίου 2017.