Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juni 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Riigikohus - Estland) - JK Otsa Talu OÜ / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Zaak C-241/07)1

[EOGFL - Verordening (EG) nr. 1257/1999 - Gemeenschapssteun voor plattelandsontwikkeling - Steun voor milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden]

Procestaal: Ests

Verwijzende rechter

Riigikohus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: JK Otsa Talu OÜ

Verwerende partij: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Riigikohus - Uitlegging van de artikelen 22, 23, 24, lid 1, 37, lid 4, en 39 van verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en [intrekking] van een aantal verordeningen (PB L 160, blz. 80) - Nationale regeling die steun voor milieumaatregelen in de landbouw voorbehoudt aan aanvragers die in het voorafgaande begrotingsjaar steun hebben ontvangen en nieuwe aanvragers die hun productie volgens de eisen van milieuvriendelijke landbouw willen inrichten uitsluit

Dictum

De bepalingen van artikel 24, lid 1, van verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en [intrekking] van een aantal verordeningen, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2223/2004 van de Raad van 22 december 2004, gelezen in samenhang met de artikelen 37, lid 4, en 39 van die verordening, staan er niet aan in de weg dat een lidstaat, omdat er sprake is van ontoereikende begrotingsmiddelen, de kring van ontvangers van de steun voor plattelandsontwikkeling inperkt tot alleen die landbouwers ten gunste van wie reeds in het voorafgaande begrotingsjaar een besluit tot verlening van dergelijke steun is genomen.

____________

1 - PB C 170 van 21.7.2007.