Kanne 11.3.2021 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(asia C-157/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi 16.12.2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/20921 kokonaisuudessaan

velvoittaa parlamentin ja neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanneperuste, jonka mukaan asetukselta 2020/2092 puuttuu oikeusperusta

Puola esittää, että SEUT 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla annetussa asetuksessa ei voida määrittää oikeusvaltion määrittelevien periaatteen loukkaamiseen viittaavia seikkoja eikä valtuuttaa komissiota ja neuvostoa ilmoittamaan siitä, että jäsenvaltiot ovat loukanneet tällaisia periaatteita, ja näin ollen hyväksymään täytäntöönpanosäännöksissä toimenpiteitä unionin talousarvion suojelemiseksi. Lisäksi Puola väittää, ettei tällainen mekanismi täytä vaatimuksia, jotka ehdollisuusmekanismin olisi täytettävä, ja se on tämän vuoksi mekanismi, jolla asetetaan jäsenvaltioille sanktioita siitä, että ne eivät ole noudattaneet perussopimusten mukaisia velvoitteitaan.

Toissijaisesti, jos unionin tuomioistuin tunnustaa unionin lainsäätäjän toimivallan antaa asetus 2020/2092, kanneperuste, jonka mukaan asetuksen oikeusperusta on virheellinen

Toissijaisesti, jos unionin tuomioistuin tunnustaa unionin lainsäätäjän toimivallan antaa asetus 2020/2092, kanneperuste, jonka mukaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehtyä pöytäkirjaa N:o 2 on rikottu

Kanneperuste, jonka mukaan SEUT 296 artiklan toista virkettä on rikottu, koska asetusta 2020/2092 ei ole perusteltu riittävän hyvin

SEU 7 artiklan rikkominen

Puola väittää, että asetuksella 2020/2092 perustetaan uusi, perussopimuksissa ennakoimaton mekanismi, jolla valvotaan, noudattavatko jäsenvaltiot oikeusvaltioperiaatetta, ja joka tämän vuoksi johtaa lopputulemiin, jotka vastaavat perussopimusten muutoksia. Koska lisäksi asetuksella 2020/2092 hyväksytyn mekanismin tarkoitus on päällekkäinen SEU 7 artiklassa hyväksytyn menettelyn päämäärän kanssa, asetus 2020/2092 johtaa SEU 7 artiklassa hyväksytyn menettelyn kiertämiseen ja vaarantaa näin ollen sen soveltamisen jatkuvuuden ja jopa tekee siitä tarpeettoman.

Kanneperuste, jonka mukaan SEUT 269 artiklan ensimmäistä kohtaa on rikottu määrittelemällä oikeusvaltion arvo SEU 2 artiklan mukaiseksi primaarioikeuden käsitteeksi sekundaarioikeuden toimella eli asetuksella 2020/2092

Kanneperuste, jonka mukaan SEU 4 artiklan 1 kohtaa, SEU 4 artiklan 2 kohdan toista virkettä ja SEU 5 artiklan 2 kohtaa on rikottu

Tässä kanneperusteessa vahvistetaan ensimmäisen kanneperusteen mukainen perustelu. Puola esittää, että hyväksymällä mekanismin, jolla valvotaan, noudattavatko jäsenvaltiot oikeusvaltioperiaatetta ja josta säädetään asetuksessa 2020/2092, unionin lainsäätäjä loukkasi SEU 4 artiklan 1 kohdan ja SEU 5 artiklan 2 kohdan mukaista toimivallan periaatetta. Lisäksi Puola väittää, että lainsäätäjä loukkasi myös velvollisuutta noudattaa SEU 4 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisia keskeisiä valtion tehtäviä ja erityisesti tehtäviä, joiden tarkoituksena on alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja kansallisen turvallisuuden takaaminen.

Kanneperuste, jonka mukaan jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun (SEU 4 artiklan 2 kohta) periaatetta on loukattu

Puola väittää, etteivät asetuksen säännökset takaa, että oikeusvaltioperiaatteiden loukkaamisesta tehdään ”perusteellinen laadullinen arviointi”, joka on objektiivinen, puolueeton ja oikeudenmukainen. Lisäksi Puola esittää, että menettely, jossa hyväksytään toimia unionin talousarvion suojaamiseksi, syrjii selvästi ja suoraan pieniä ja keskisuuria jäsenvaltioita suurempiin jäsenvaltioihin verrattuna.

Kanneperuste, jonka mukaan oikeusvarmuuden periaatetta on loukattu

Puola väittää, että asetuksen 2020/2092 säännökset, ja erityisesti 3 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdassa luetellut oikeusvaltion periaatteiden loukkaamisen arvioinnissa merkitykselliset seikat eivät täytä selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksia.

Kanneperuste, jonka mukaan suhteellisuusperiaatetta on loukattu (SEU 5 artiklan 4 kohta)

Kanneperuste, jonka mukaan valtaa on käytetty väärin hyväksymällä mekanismi, jonka todellinen tarkoitus ei ole unionin talousarvion suojelu vaan SEU 7 artiklan mukaisten menettelyn käynnistämisen menettelyllisten vaatimusten ja SEUT 258 artiklassa mainittujen menettelyjen aloittamisen aineellisten edellytysten kiertäminen.

____________

1 EUVL L 4331, 22.12.2020, s. 1.