Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. jūlijā iesniedza Tribunal Constitucional, Madrid (Spānija) - kriminālprocess pret Stefano Melloni - otra lietas dalībniece: Ministerio Fiscal

(lieta C-399/11)

Tiesvedības valoda - spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Constitucional

Lietas dalībnieki pamata procesā

Kriminālprocess pret: Stefano Melloni

Otra lietas dalībniece: Ministerio Fiscal

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamatlēmuma Nr. 2002/584/TI1 4.a panta 1. punkts tā spēkā esošajā Pamatlēmuma Nr. 2009/299/TI2 redakcijā ir interpretējams tādējādi, ka ar to netiek pieļauts valsts tiesu iestādēm šajā pašā tiesību normā paredzētajos gadījumos pakļaut Eiropas apcietināšanas un izdošanas ordera izpildi nosacījumam, ka jābūt iespējai pārsūdzēt apstrīdēto spriedumu, lai nodrošinātu apsūdzētā tiesības uz aizstāvību?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu būtu apstiprinoša, vai Pamatlēmuma Nr. 2002/584/TI 4.a panta 1. punkts atbilst prasībām, kuras izriet no Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā noteiktajām tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesas procesu un 48. panta 2. punktā garantētajām tiesībām uz aizstāvību?

Ja atbilde uz otro jautājumu būtu apstiprinoša, vai Hartas 53. pants, interpretējot to sistēmiski saistībā ar tās 47. un 48. pantā atzītajām tiesībām, ļauj dalībvalstij pakļaut personas, pret kuru pieņemts aizmugurisks spriedums, izdošanu nosacījumam, ka jābūt iespējai atkārtoti izskatīt lietu [ordera] izsniegšanas valstī, tādējādi piešķirot šīm tiesībām lielāku aizsardzības apjomu nekā to, kāds ir noteikts Savienības tiesībās, lai nepieļautu tādu interpretāciju, kas ierobežo vai negatīvi ietekmē dalībvalsts konstitūcijā atzītās pamattiesības?

____________

1 - Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.).

2 - Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmums 2009/299/TI, ar ko groza Pamatlēmumus 2002/584/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI un 2008/947/TI, tādējādi stiprinot personu procesuālās tiesības un veicinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriskiem nolēmumiem (OV L 81, 24. lpp.).