Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Bamberg (Saksamaa) 11. juunil 2021 – kriminaalasi MRi suhtes

(kohtuasi C-365/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Bamberg

Põhikohtuasja pooled

MR

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni1 artikkel 55 on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 50 kooskõlas ja veel kehtiv osas, milles see lubab teha sama teo eest uuesti vastutusele võtmise keelust erandi, andes konventsiooniosalisele võimaluse konventsiooni ratifitseerides, vastu võttes või heaks kiites avaldada, et Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikkel 54 ei ole talle siduv, kui tegu, mille suhtes välismaine kohtuotsus on tehtud, kujutab endast selle konventsiooniosalise riikliku julgeoleku või muude samavõrra oluliste huvide vastast kuritegu?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas tõlgendus, mille on Saksa kohtud andnud avaldusele, mille tegi Saksamaa Liitvabariik Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ratifitseerides (Bundesgesetzblatt 1994 II, lk 631) seoses karistusseadustiku §-ga 129, on Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artiklitega 54 ja 55 ning põhiõiguste harta artiklitega 50 ja 52 vastuolus osas, milles leitakse, et avaldusega on hõlmatud ka sellised kuritegelikud ühendused – nagu käesolevas asjas –, mis panevad toime üksnes varavastaseid kuritegusid ja ei järgi poliitilisi, ideoloogilisi, usulisi ega veendumustega seotud eesmärke ning ei soovi ebaausate vahenditega mõjutada poliitikat, ajakirjandust, avalikku haldust, õiguskaitsesüsteemi ega majandust?

____________

1 Konventsioon, millega rakendatakse Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel 14. juunil 1985 sõlmitud Schengeni lepingut kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel (EÜT 2000, L 239, lk 19; ELT eriväljaanne 19/02, lk 9).