Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2011 r. - ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-26/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu strony skarżącej na listę osób awansowanych do grupy zaszeregowania AD13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r., jak również zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez stronę skarżącą.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności zawartej w komunikacie dla personelu nr 80/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. oraz w komunikacie dla personelu nr 81/10 z dnia 26 maja 2010 r. decyzji organu powołującego o niewpisaniu strony skarżącej na listę osób awansowanych do grupy zaszeregowania AD13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r.;

w zakresie w jakim będzie to potrzebne, stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o oddaleniu zażalenia wniesionego przez stronę skarżącą;

w zakresie w jakim będzie to potrzebne, stwierdzenie nieważności decyzji o awansie urzędników grupy AD12 do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r. (komunikat dla personelu nr 80/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. oraz komunikat dla personelu nr 81/10 z dnia 26 maja 2010 r.);

zasądzenie od strony pozwanej kwoty 150000 EUR na rzecz strony skarżącej tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________