TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. rugsėjo 27 d.

Byla F‑120/06

Noémi Dálnoky

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Pranešimas apie konkursą – Priimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį, kuriuo N. Dálnoky prašo panaikinti 2006 m. birželio 21 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 145 A, p. 3) paskelbtą pranešimą apie atvirą konkursą EPSO/AD/47/06 dėl to, kad jame reikalaujama, kad kandidatai puikiai mokėtų rumunų kalbą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Nebuvimas – Nepriimtinumas – Išimtys

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 2 dalis bei III priedo 1 straipsnio 1 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Dalykas – Nurodymas administracijai – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

1.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalį apeliacinį skundą Bendrijų teismas priima tik tuo atveju, jei Paskyrimų tarnybai anksčiau buvo paduotas skundas dėl asmens nenaudai priimto akto pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį.

Išskyrus tuos atvejus, kai ieškinys pateikiamas ne dėl pačios Paskyrimų tarnybos priimto dokumento, kaip antai konkurso atrankos komisijos sprendimo arba vertinimo ataskaitos, ieškinys yra akivaizdžiai nepriimtinas, jeigu išankstinis skundas nebuvo pateiktas per nustatytą terminą.

Šiuo atžvilgiu Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad konkurso skelbimą parengia Paskyrimų tarnyba. Todėl, ginčijant pranešimą apie konkursą, pirmiausia turi būti pateikiamas skundas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį.

(žr. 35–37 punktus)

Nuoroda:

1987 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimo Pomar prieš Komisiją, 317/85, Rink. p. 2467, 11 ir 13 punktai.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1990 m. birželio 20 d. Sprendimo Burban prieš Parlamentą, T‑133/89, Rink. p. II‑245, 17 punktas; 1992 m. liepos 16 d. Sprendimo Della Pietra prieš Komisiją, T‑1/91, Rink. p. II‑2145, 23 punktas; 2001 m. gegužės 2 d. Sprendimo Barleycorn Mongolue ir Boixader Rivas prieš Tarybą ir Parlamentą, T‑208/00, Rink. VT p. I‑A‑103 ir II‑479, 30–32 punktai.

2.      Vykdydamas teisėtumo kontrolę pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį Bendrijos teismas neturi duoti nurodymų administracijai arba pateikti teisinių patvirtinimų.

(žr. 42 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1994 m. birželio 9 d. Sprendimo X prieš Komisiją, T‑94/92, Rink. VT p. I‑A‑149 ir II‑481, 33 punktas; 1996 m. lapkričio 5 d. Sprendimo Mazzocchi-Alemanni prieš Komisiją, T‑21/95 ir T‑186/95, Rink. VT p. I‑A‑501 ir II‑1377, 44 punktas; 2002 m. birželio 12 d. Sprendimo Mellone prieš Komisiją, T‑187/01, Rink. VT p. I‑A‑81 ir II‑389, 16 punktas; 2004 m. kovo 2 d. Sprendimo Di Marzio prieš Komisiją, T‑14/03, Rink. VT p. I‑A‑43 ir II‑167, 63 punktas.