Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 grudnia 2012 r. – BT przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Nieprzedłużenie umowy – Skarga niewystarczająco uzasadniona – Skarga oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BT (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciel: adwokat N. Visan)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie nieprzedłużenia skarżącej umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowegoSentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.BT pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.