Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 май 2007 г.

López Teruel / СХВП

(Дело F-99/06)1

(Длъжностни лица - Отпуск по болест - Неразрешено отсъствие - Арбитражна процедура - Срок за посочване на независим лекар)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Испания) (представители: G. Vandersanden, L. Levi и C. Ronzi, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) (представител: M. I. de Medrano Caballero, agent)

Предмет

Отмяна на Решението на органа по назначаване от 20 октомври 2005 г. относно отпуск по болест на ищеца, взето вследствие на заключенията на арбитъра, съгласно член 59, параграф 1 от Правилника.

Диспозитив

Решението на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 20 октомври 2005 г. се отменя в частта, в която разглежда отсъствието на г-ца López Teruel като неоснователно отсъствие от 8 до 20 февруари 2005 г. и от 7 април до 2 август 2005 г.

Искът се отхвърля в останалата част.

СХВП понася своите разноски и една трета от разноските, направени от г-ца López Teruel.

____________

1 - ОВ C 249, 14.10.06 г., стр.18.