AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

26. juuni 2008

Kohtuasi F‑136/07

Bart Nijs

versus

Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Eelnev kaebus – Puudumine – Hagi esitamise tähtaeg – Hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles B. Nijs palub esiteks tühistada ametisse nimetava asutuse otsus alandada tema palgaastet palgaastme AD 10 6. järgult palgaastme AD 9 5. järguni, ning nimetatud otsusega seotud ja sellele järgnenud otsused, eelkõige 26. septembri 2006. aasta otsus hageja ametist kõrvaldada, 27. septembri 2007. aasta otsus algatada hageja vastu haldusjuurdlus ning otsus mitte edutada hagejat 2007. aastal palgaastmele AD 11, ning samuti kontrollikoja 8. märtsi 2007. aasta otsus pikendada oma peasekretäri ametiaega kuueks aastaks alates 1. juulist 2007, ning teiseks mõista välja hüvitis hagejale väidetavalt tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest.

Otsus: Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Menetlus – Hagiavaldus – Vorminõuded

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 35 lõike 1 punkt d)

Ametniku hagiavaldus on vastuvõetamatu juhul, kui selles ei ole täpselt määratletud vaidlustatud aktid ning mis ei täida seega Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 35 lõike 1 punktis d kehtestatud nõudeid.

(vt punkt 24)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 24. märts 1993, kohtuasi T‑72/92: Benzler vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑347, punktid 16, 18 ja 19).