Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona (Испания), постъпило на 12 септември 2014 г. — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. и Fondo de Garantia Salarial

(Дело C-422/14)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Страни в главното производство

Ищец: Christian Pujante Rivera

Ответници: Gestora Clubs Dir, S.L. и Fondo de Garantia Salarial

Преюдициални въпроси

Ако се приеме, че работниците на временен трудов договор, прекратяването на чиито договори поради изтичане на предвидения срок остава извън обхвата на приложение и защита на Директива 98/591 относно колективните уволнения с оглед на предвиденото в член 1, параграф 2, буква а) (преюдициално запитване по висящо дело С-392/13), отговаря ли на целта на Директивата — обратната хипотеза на — тяхното включване за определяне на броя работници, които „нормално“ работят в дадена организация (или предприятие в Испания), за изчисляване на числения праг за колективно уволнение (10 % или 30 работници), регламентиран в член 1, буква а), точка i) от Директивата?

„Приравняването“ на „прекратяванията“ на „уволнения“, предвидено в член 1, параграф 1, буква б), втора алинея от Директива 98/59, се извършва, ако е изпълнено „условие[то] [да] са уволнени най-малко пет работници“. Трябва ли разпоредбата да се тълкува в смисъл, че посоченото условие се отнася до „уволненията“ по член 1, параграф 1, буква а) от Директивата, извършени или осъществени предварително от работодателя, а не до минималния брой „приравними прекратявания“, за да се направи това приравняване?

Изразът „прекратяването на трудовите договори по инициатива на работодателя по една или повече причини, несвързани с конкретните работници“ в член 1, параграф 1, последна алинея от Директива 98/59 включва ли прекратяването на трудов договор, уговорено между работодателя и работника, което макар да е по инициатива на работника, идва в отговор на предшестващо изменение на условията на труд по инициатива на работодателя поради криза в предприятието и за което в крайна сметка се полага обезщетение в същия размер както за незаконното уволнение?

____________

1     Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 95).