Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 Buschak mod Kommissionen

(Sag F-56/12) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – arbejdsløshedsunderstøttelse – pensionsbidrag – for sent indgivet klage)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Willy Buschak (Dresden, Tyskland) (ved advokat T. Menssen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke efter udløbet af sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat at betale pensionsbidrag i den periode, hvor han var arbejdsløs, til en national pensionsordning eller til Den Europæiske Unions pensionsordning og påstand om, at sagsøgeren enten optages i sidstnævnte pensionsordning, eller at hans pensionsrettigheder overføres til en national pensionsordning

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Willy Buschak bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 243 af 11.8.2012, s. 34.