EU-Personalerettens kendelse (Første Afdeling) den 19. oktober 2007 - M mod Det Europæiske Lægemiddelagentur

(Sag F-23/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - invaliditet - invaliditetsudvalg - afslag på indkaldelse heraf - åbenbar formel mangel)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: M (London, Det Forenede Kongerige) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen,

J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (ved V. Salvatore og S. Vanlievendael, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs afgørelse af 25. oktober 2006 om afslag på sagsøgerens ansøgning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg - påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 117 af 26.5.2007, s. 35.