2021 m. kovo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-166/21)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Perrin ir M. Siekierzyńska

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo1 27 straipsnio 1 dalies d punktą ir proporcingumo principą, nes nesuteikė etilo alkoholio, naudojamo vaistams gaminti, importuotojui privalomo atleidimo nuo akcizo, šiam nepasirinkus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo,

priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Lenkijos Respublika priėmė nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias etilo alkoholio, naudojamo vaistams gaminti, importuotojas neatleidžiamas nuo akcizo mokėjimo, jeigu nepasirenka akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo.

Komisijos nuomone, taip buvo pažeisti įsipareigojimai pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies d punktą ir proporcingumo principą.

Remiantis nurodyta direktyvos nuostata, jeigu alkoholis naudojamas vaistams gaminti, valstybės narės privalo atleisti jį nuo akcizo tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato, siekdamos užtikrinti, kad tais atleidimais būtų galima teisingai ir sąžiningai pasinaudoti ir išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimo ar piktnaudžiavimo. Komisijos nuomone, atleidimo nuo akcizo nebūtina sieti su akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo taikymu norint užtikrinti, kad atleidimu būtų naudojamasi teisingai ir sąžiningai taip pat išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimo ar piktnaudžiavimo. Tai taip pat prieštarauja proporcingumo principui.

____________

1 OL L 316, 1992, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 206.