Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 16ης Σεπτεμβρίου 2011 – Van Arum κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-138/07) 1

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1    ΕΕ C 92 της 12.4.2008, σ. 48.