Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Poľsko) 9. februára 2021 – B.S., W.S./M.

(vec C-81/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: B.S., W.S.

Žalovaná: M.

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS1 z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať v tom zmysle, že bránia takému súdnemu výkladu vnútroštátnych ustanovení, podľa ktorého súd po konštatovaní nekalej povahy zmluvnej podmienky, ktorá nespôsobuje nulitnosť zmluvy, môže doplniť obsah zmluvy dispozitívnym ustanovením vnútroštátneho práva?

2.    Majú sa článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vykladať v tom zmysle, že bránia takému súdnemu výkladu vnútroštátnych ustanovení, podľa ktorého súd po konštatovaní nekalej povahy zmluvnej podmienky, ktorá spôsobuje nulitnosť zmluvy, môže doplniť obsah zmluvy dispozitívnym ustanovením vnútroštátneho práva, aby zabránil nulitnosti zmluvy, hoci spotrebiteľ súhlasí s nulitnosťou zmluvy?

____________

1 Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.