Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 24. oktobra 2016 – Garlsson Real Estate SA, v stečaju, in drugi/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Zadeva C-537/16)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranke v postopku v glavni stvari

Vložniki kasacijske pritožbe: Garlsson Real Estate SA, v stečaju, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Nasprotna stranka: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 50 Listine Evropske unije o temeljih pravicah, če se razlaga glede na člen 4 Protokola št. 7 k EKČP in z njim povezano navedeno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, nasprotuje možnosti, da se vodi upravni postopek, katerega predmet je dejanje (protipravno ravnanje tržne manipulacije), za katero je bila zadevnemu subjektu s pravnomočno odločbo naložena kazenska sankcija?

2.    Ali lahko nacionalno sodišče neposredno uporabi načela Unije v povezavi z načelom ne bis in idem na podlagi člena 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, če se razlaga glede na člen 4 Protokola št. 7 k EKČP, zadevno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in nacionalno zakonodajo?

____________