Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2012 – ZZ przeciwko Komisja

(Sprawa F-86/12)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Lizer-Klatka, radca prawny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nie przedłużeniu ważności listy rezerwowej EPSO/AD/60/06 w stosunku do skarżącej o okres przebywania na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 października 2011r. o zakończeniu ważności listy rezerwowej EPSO AD/60/06 z dniem 31 grudnia 2011r. w stosunku do skarżącej i stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 maja 20l2r. wydanej w odpowiedzi na zażalenie skarżącej Nr R/147111 oraz przedłużenie ważności listy rezerwowej EPSO AD/60/06 w stosunku do skarżącej o okres przebywania przez skarżącą na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim w trakcie ważności w/w listy, tj. o okres 3 lat i 46 dni;

poniesienia przez strony własnych kosztów postępowania z uwagi na treść Art. 89 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2007r. oraz argumentację skarżącej zawartą w ust. 56 i następne niniejszej skargi.