Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 29ης Αυγούστου 2016 – Hoeve κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-57/13)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1 EE C 226 της 3.8.2013, σ. 27.