Överklagande ingett den 7 augusti 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 28 maj 2020 i mål T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd mot kommissionen (Mål C-376/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski och M. Farley)

Övriga parter i målet: CK Telecoms UK Investments Ltd, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, EE Ltd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 28 maj 2020 i mål T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd mot kommissionen,

återförvisa målet till tribunalen,

förplikta sökanden i första instans att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande, och

besluta att frågan om rättegångskostnader avseende förfarandet i första instans ska anstå.

Grunder och huvudargument

Första grunden: I domen har ett högre beviskrav (”stor sannolikhet”) tillämpats för förekomst av betydande hinder för marknadsinträde än de kriterier som anges i rättspraxis och i koncentrationsförordningen1 , vari det krävs att kommissionen identifierar den ”mest sannolika” utgången.

Andra grunden: Genom att kräva att kommissionen skulle visa att en koncentration medför att en sammanslagen enhet ensam kan bestämma konkurrensfaktorerna, för att kommissionen ska kunna finna ett betydande hinder för marknadsinträde, har tribunalen tillämpat rättsliga kriterier som inte vinner stöd i koncentrationsförordningen smat undergrävt själva syftet i 2004 års reform. Vidare har tribunalen gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att tillämpa dubbla kriterier för att fastställa ett hinder för marknadsinträde baserat på icke-samordnade effekter.

Tredje grunden: Genom att kräva att en ”viktig konkurrensfaktor” ska utmärka sig i förhållande till sina konkurrenter i fråga om deras inverkan på konkurrenter och att parterna i koncentrationen ska vara ”särskilt nära konkurrenter” har tribunalen överskridit gränserna för sin domstolsprövning, åsidosatt värdet av riktlinjer och missuppfattat innehållet i det omtvistade beslutet2 , alternativt åsidosatt principen om domstolsprövning, åsidosatt motiveringsskyldigheten och åsidosatt artikel 2 i koncentrationsförordningen.

Fjärde grunden: Genom att anse att den förmodade höjningen av priserna inte var betydande och genom att finna att kommissionen borde ha beaktat ”standardmässiga effektivitetsvinster” har tribunalen frångått koncentrationsförordningen, överskridit gränserna för sin domstolsprövning, åsidosatt motiveringsskyldigheten och missuppfattat bevisningen.

Femte grunden: Genom att begränsa prövningen till enbart vissa av slutsatserna i det omtvistade beslutet och genom att göra en isolerad bedömning av dessa slutsatser, utan att ha bedömt all bevisning sammanställt, har tribunalen missuppfattat det omtvistade beslutet, överskridit gränserna för sin domstolsprövning, åsidosatt de tillämpliga bestämmelserna om bevisning, tillämpat de rättsliga kriterierna felaktigt och åsidosatt motiveringsskyldigheten.

Sjätte grunden: Tribunalen har missuppfattat det omtvistade beslutet genom att anse att det i beslutet inte görs någon bedömning av försämringen av enhetens nätkvalitet som en del av den andra skadeteorin. Tribunalen har även åsidosatt motiveringsskyldigheten genom att finna att kommissionen gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att kvalificera effekten av ökad insyn i de totala investeringarna i nätet som en icke-samordnad effekt.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, 2004, s. 1).

2 Kommissionens beslut C(2016) 2796 final av den 11 maj 2016 om att företagskoncentrationen avseende Hutchison 3G UK Investments Ltd:s förvärv av Telefónica Europe plc förklaras oförenlig med den inre marknaden (ärende COMP/M.7612 – Hutchinson 3G UK/Telefónica UK), (EUT C 357, 2016, s. 15).