Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 1. februára 2021 – RegioJet a. s.

(vec C-57/21)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší soud České republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: České dráhy, a.s.

Ďalší účastníci konania: RegioJet a. s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Prejudiciálne otázky

Zodpovedá výkladu článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ1 z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (ďalej len „smernica“) postup, podľa ktorého súd rozhodne uložiť povinnosť sprístupniť dôkazy, hoci zároveň prebieha konanie začaté Komisiou s cieľom prijať rozhodnutie podľa kapitoly III nariadenia Rady (ES) č. 1/20032 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (ďalej len „nariadenie“), v dôsledku čoho súd z tohto dôvodu preruší konanie o náhrade škody spôsobenej porušením právnych predpisov o hospodárskej súťaži?

Bráni výklad článku 6 ods. 5 písm. a) a článku 6 ods. 9 smernice vnútroštátnej právnej úprave, ktorá obmedzuje sprístupnenie všetkých informácií predložených v rámci konania na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže, a to aj vtedy, keď ide o informácie, ktoré má účastník konania povinnosť vytvárať a uchovávať na základe iných právnych predpisov (alebo ich vytvára a uchováva), nezávisle od konania o porušení právnych predpisov o hospodárskej súťaži?

Možno skutočnosť, že vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže prerušil konanie hneď, ako Európska komisia začala konanie s cieľom vydania rozhodnutia podľa kapitoly III nariadenia, považovať za ukončenie konania iným spôsobom v zmysle článku 6 ods. 5 smernice?

Je v súlade s článkom 5 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 5 smernice, pri zohľadnení účelov a cieľov smernice, postup vnútroštátneho súdu, ktorým analogicky aplikuje vnútroštátnu právnu úpravu vykonávajúcu článok 6 ods. 7 smernice na také kategórie informácií, ako sú informácie podľa článku 6 ods. 5 smernice, teda rozhodne o sprístupnení dôkazov s tým, že otázkou, či dôkazy obsahujú informácie, ktoré vypracovala fyzická alebo právnická osoba osobitne na účely konania, ktoré vedie orgán hospodárskej súťaže (v zmysle článku 6 ods. 5 smernice), sa bude zaoberať až po sprístupnení dôkazov súdu?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa článok 5 ods. 4 smernice vykladať v tom zmysle, že účinné opatrenia na ochranu dôverných informácií prijaté súdom môžu pred konečným posúdením súdu, či sprístupnené dôkazy alebo niektoré z nich spadajú do kategórie dôkazov podľa článku 6 ods. 5 písm. a) smernice, vylúčiť prístup žalobcu alebo iných účastníkov konania a ich zástupcov k sprístupneným dôkazom?

____________

1 Ú. v. EÚ L 349, 2014, s. 1.

2 Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205.