ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 18. júna 2009

Vec F‑43/08

David Spee

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Voľné pracovné miesto – Výberové konanie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 40 ods. 3 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) stanoveného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 93 ods. 1 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ktorou D. Spee navrhuje zrušenie rozhodnutia riaditeľa Europolu zo 7. januára 2008, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť, ako aj prvotných rozhodnutí z 20. júna 2007 a 6. júla 2007 týkajúcich sa opätovného začatia výberového konania na pracovné miesto hlavného administrátora, ktoré bolo vyhlásené za voľné 25. júla 2006

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Zamestnanci Europolu – Prijímanie – Uchádzač vybraný výberovou komisiou, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v oznámení o voľnom pracovnom mieste

Hoci riaditeľ Európskeho policajného úradu (Europol) nemá na základe zásady nezávislosti výberových komisií právomoc zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie komisie, je napriek tomu povinný vylúčiť každého uchádzača, ktorý nezodpovedá požiadavkám stanoveným v oznámení o voľnom pracovnom mieste, keďže pre administratívu je záväzná každá z podmienok, ktoré si v tomto oznámení sama stanovila. Riaditeľ preto nemôže byť viazaný rozhodnutiami uvedenej komisie, ktorých protiprávnosť by následne mohla ovplyvniť jeho vlastné rozhodnutia. V dôsledku toho je riaditeľ oprávnený, po tom, čo sa dozvedel, že jeden z vybraných uchádzačov nespĺňal požiadavky oznámenia o voľnom pracovnom mieste, rozhodnúť o začatí nového výberového konania.

(pozri body 45, 46 a 48)

Odkaz:

Súdny dvor: 23. októbra 1986, Schwiering/Dvor audítorov, 142/85, Zb. s. 3177, body 19 až 21; 23. októbra 1986, Hoyer a Neumann/Dvor audítorov, 322/85 a 323/85, Zb. s. 3215, body 12 až 14; 18. marca 1993, Parlament/Frederiksen, C‑35/92 P, Zb. s. I‑991, body 15 a 16

Súd prvého stupňa: 21. mája 1996, Kaps/Súdny dvor, T‑153/95, Zb. VS s. I‑A‑233, II‑663, bod 78; 16. decembra 1999, Cendrowicz/Komisia, T‑143/98, Zb. VS s. I‑A‑273, II‑1341, bod 39; 4. júla 2006, Tzirani/Komisia, T‑45/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑145, II‑A‑2‑681, bod 46