Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 19. júna 2013 – CF/EASA

(vec F-40/12)1

(Verejná služba – Bývalý dočasný zamestnanec – Zmluva na dobu určitú – Prepustenie počas nemocenskej dovolenky – Článok 16 PZOZ – Článok 48 písm. b), PZOZ – Psychické obťažovanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CF (Bierges, Belgicko) (v zastúpení: A. Schwend, avocat)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (v zastúpení: F. Manuhutu, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, avocats)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu a návrh na náhradu škody, ktorú žalobca údajne utrpel z dôvodu tohto prepustenia a údajného obťažovania

Výrok rozsudku

Rozhodnutie z 24. mája 2011, ktorým orgán oprávnený ukončiť zmluvy o prijatí v mene Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva vypovedal zmluvu CF ako dočasného zamestnanca, sa zrušuje.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva je povinná vyplatiť CF sumu vo výške 88 189,76 eur ako náhradu majetkovej ujmy.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zrušuje.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli CF.

CF znáša štvrtinu vlastných trov konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012, s. 24.