Προσφυγή της 19ης Οκτωβρίου 2009 - Rossi Ferreras κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(Υπόθεση F-85/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Francisco Rossi Ferreras (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: F. Frabetti)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Aίτημα περί ακυρώσεως της εκθέσεως εξελίξεως σταδιοδρομίας του προσφεύγοντος από την 1η Ιουλίου 2001 έως την 31η Δεκεμβρίου 2002

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας του προσφεύγοντος από την 1η Ιουλίου 2001 έως την 31η Δεκεμβρίου 2002

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________