Жалба, подадена на 20 май 2009 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-54/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на няколко решения, свързани с приспадането на 39 дни от отпуска, на който жалбоподателят има право за 2008 г.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията от 12 февруари 2008 г., 1 април 2008 г., 10 април 2008 г., 20 май 2008 г. и 14 юли 2008 г., свързани с приспадането на 39 дни от отпуска, на който жалбоподателят има право за 2008 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски..

____________