Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 28ης Φεβρουαρίου 2013 – M κατά EMA

(Υπόθεση F-47/12)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

____________

1 EE C 227 της 28.7.2012, σ. 37.