Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το cour d’appel de Paris (Γαλλία) στις 8 Οκτωβρίου 2019 – Δημοκρατία της Μολδαβίας κατά Εταιρίας Komstroy, που υπεισήλθε στα δικαιώματα της εταιρίας Energoalians

(Υπόθεση C-741/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour d’appel de Paris

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Δημοκρατία της Μολδαβίας

Εφεσίβλητη: Εταιρία Komstroy, που υπεισήλθε στα δικαιώματα της εταιρίας Energoalians

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 1, παράγραφος 6, της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας την έννοια ότι μια απαίτηση που απορρέει από σύμβαση πωλήσεως ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν συνεπάγεται καμία εισφορά εκ μέρους του επενδυτή στο κράτος υποδοχής, μπορεί να συνιστά «επένδυση» κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου;

Έχει το άρθρο 26, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας την έννοια ότι συνιστά επένδυση η απόκτηση από επενδυτή ενός συμβαλλομένου μέρους μιας απαιτήσεως προερχομένης από οικονομικό φορέα ξένο προς τα συμβαλλόμενα κράτη;

Έχει το άρθρο 26, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας την έννοια ότι απαίτηση επενδυτή, η οποία απορρέει από σύμβαση πωλήσεως ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται στα σύνορα του κράτους υποδοχής, μπορεί να αποτελέσει επένδυση, πραγματοποιούμενη εντός της επικράτειας άλλου συμβαλλομένου μέρους, ελλείψει οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους του επενδυτή επί του εδάφους του κράτους αυτού;

____________