Talan väckt den 5 augusti 2010 - Lunetta mot kommissionen

(Mål F-63/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Calogero Lunetta (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och C. Christophe Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsluta det förfarande som inletts enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna efter sökandens olycka den 13 augusti 2001, genom att slå fast att sökanden lider av partiell bestående invaliditet till 6 procent, dels att kommissionen ska utge skadestånd till sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att förevarande talan kan prövas i sak,

om det är nödvändigt, uppmana svaranden att inkomma med det beslut som fattades av ordföranden för europeiska unionens domstol i vilket den tredje läkaren i läkarkommittén utsågs,

om det är nödvändigt, uppmana svaranden att inkomma med kopior av akten i ärende nr 10006356,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 28 oktober 2009 att avsluta det förfarande som inletts enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna efter sökandens olycka den 13 augusti 2001, genom att slå fast att sökanden lider av partiell bestående invaliditet till 6 procent, och i den mån det behövs, tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål,

till följd av denna ogiltigförklaring fastställa att en utvärdering av partiell bestående invaliditet ska genomföras utifrån de bestämmelser och den skala som var gällande vid tidpunkten för olyckan fram till den 1 januari 2006, och att denna utvärdering ska ske genom förnyad prövning av sökandens begäran i enlighet med artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och utföras av en läkarkommitté som tillsatts på ett opartiskt och neutralt sätt, vilken kan arbeta skyndsamt, oberoende och förutsättningslöst,

förelägga svaranden att utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 50 000 euro för den ideella skada sökanden lidit på grund av de angripna besluten,

förelägga svaranden att utge skadestånd, provisoriskt uppskattat till 25 000 euro, för den materiella skada sökanden lidit på grund av de angripna besluten,

förelägga svaranden att utge dröjsmålsränta på 12 procent avseende den ersättning som ska utbetalas enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna beräknat på en period som inleddes senast den 13 augusti 2002 och pågår fram till dess hela ersättningen betalats,

under alla förhållanden förelägga svaranden att utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 50 000 euro för den skada sökanden lidit på grund av att principen om en skälig handläggningstid har åsidosatts, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________