SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 6. decembra 2007

Zadeva F-40/06

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Zahteva za dostop do informacij o osebnih stvareh, poslanih iz kraja opravljanja dela v kraj prebivališča – Ustavitev postopka – Očitno neutemeljen odškodninski zahtevek“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero L. Marcuccio predlaga razglasitev ničnosti zavrnitve zaradi molka organa, s katerim je bila zavrnjena njegova zahteva, da bi pridobil kopijo tovornega lista za pošiljko njegovih osebnih stvari iz Angole v Italijo, in povračilo škode.

Odločitev: O predlogu za razglasitev ničnosti ni treba več odločati. Predlog za odškodnino se zavrne kot očitno neutemeljen. Tožeča stranka nosi svoje stroške in vse stroške, ki jih je priglasila Komisija.

Povzetek

1.      Postopek – Tožeča stranka, katere zahteva je bila izpolnjena po vložitvi tožbe – Tožba, ki je postala brezpredmetna – Ustavitev postopka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Nepogodbena obveznost institucij – Pogoji – Nezakonitost – Škoda – Vzročna zveza – Kumulativni pogoji

1.      Ker je tožeča stranka po vložitvi tožbe v bistvu dobila vse, kar je zahtevala od institucije, je njena ničnostna tožba zoper zavrnitev zaradi molka organa, s katerim je bila zavrnjena njena zahteva, postala brezpredmetna, zato ni treba več odločati.

(Glej točko 26.)

2.      Za nastanek odgovornosti Skupnosti morajo biti izpolnjeni vsi pogoji glede nezakonitosti ravnanja, ki se očita institucijam Skupnosti, resničnosti škode in obstoja vzročne zveze med ravnanjem institucije in zatrjevano škodo. Če eden od teh pogojev ni izpolnjen, je treba odškodninsko tožbo zavrniti v celoti, ne da bi bilo treba preučiti druge pogoje te odgovornosti.

(Glej točko 44.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 10. november 2004, Vonier proti Komisiji, T‑165/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑343 in II‑1575, točka 78.