Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 26. července 2012 - Nintendo Co., Ltd a další v. PC Box Srl a 9Net Srl

(Věc C-355/12)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Milano

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Žalované: PC Box Srl, 9Net Srl

Předběžné otázky

Má být článek 6 směrnice 2001/29/ES, také s ohledem na bod 48 odůvodnění této směrnice, vykládán v tom smyslu, že ochrana chráněných technologických prostředků děl nebo materiálů chráněných autorským právem, může být rozšířena také na systém, jenž byl vyroben a uveden na trh tím samým podnikem, ve kterém bylo do hardwaru nainstalováno zařízení určené k tomu, aby rozpoznalo na různých nosičích obsahujících chráněné dílo (videohra vyrobená touto společností nebo třetími osobami, jež jsou vlastníky chráněných děl) rozpoznávací kód, který pokud chybí, nemůže být uvedené dílo v prostředí takového systému zobrazeno a použito, a tak zapojit uvedený přístroj do uzavřeného operačního systému doplňkovými přístroji a výrobky, které nepocházejí z výrobního podniku vyrábějícího samotný systém?

Může být článek 6 směrnice 2001/29/ES, také s ohledem na bod 48 odůvodnění této směrnice, tam, kde má zhodnotit, jestli použití výrobku nebo příslušenství za účelem obcházení ochranného technologického prostředku více či méně převládá nad ostatními účely nebo důležitým obchodním využitím, vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní soud musí přijmout kritéria hodnocení z takového pohledu, aby zdůraznil zvláštní určení připisované nositelem práv výrobku, do kterého je vložen chráněný obsah, buď alternativně, nebo současně s kritérii kvantitativní povahy související s množstvím srovnávaných použití nebo s kvalitativními kritérii týkajícími se povahy a důležitosti samotného použití?

____________