Prasība, kas celta 2021. gada 26. februārī – Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-126/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J. Tomkin un S. Grünheid)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņēmusi normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Padomes Pamatlēmuma 2009/829/TI (2009. gada 23. oktobris), ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam 1 prasības, vai katrā ziņā nepaziņojusi šos aktus Komisijai, Īrija nav izpildījusi šā pamatlēmuma 27. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Pamatlēmuma 2009/829/TI 27. pantu dalībvalstīm bija jāveic vajadzīgie pasākumi, lai līdz 2012. gada 1. decembrim izpildītu šā pamatlēmuma prasības, un jāpaziņo šie pasākumi Komisijai.

Komisija uzskata, ka Īrija nav izpildījusi Padomes Pamatlēmuma 2009/829/TI 27. pantā paredzētos pienākumus, jo nav pieņēmusi normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šā pamatlēmuma prasības, vai katrā ziņā nav paziņojusi šos aktus Komisijai.

____________

1 OV 2009, L 294, 20. lpp.