Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt (Švédsko) 10. marca 2021 – Republiken Italien/Athena Investments A/S (formerly Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(vec C-155/21)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea hovrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Republiken Italien

Žalované: Athena Investments A/S (predtým Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa ZECH1 vykladať v tom zmysle, že rozhodcovská doložka v jej článku 262 , ktorou zmluvná strana dáva súhlas na medzinárodné rozhodcovské konanie v spore medzi zmluvnou stranou a investorom inej zmluvnej strany, ktorého predmetom je investícia investora v oblasti prvej zmluvnej strany, sa vzťahuje aj na spor medzi členským štátom EÚ na jednej strane a investorom z iného členského štátu EÚ na strane druhej?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.    Majú sa článok 19 a článok 4 ods. 3 ZEÚ, ako aj články 267 a 344 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bránia rozhodcovskej doložke v článku 26 ZECH alebo jej uplatneniu, ak investor z členského štátu EÚ môže na základe článku 26 ZECH v prípade sporu, ktorého predmetom je investícia v inom členskom štáte EÚ, začať konanie proti uvedenému členskému štátu na rozhodcovskom súde, ktorého právomoc a rozhodnutie je tento členský štát povinný prijať?

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

3.    Má sa právo EÚ, najmä zásada prednosti práva EÚ a požiadavka jeho účinnosti, vykladať v tom zmysle, že bráni uplatneniu takého ustanovenia vnútroštátneho práva upravujúceho preklúziu, akým je § 34 druhý odsek SFL, ak je dôsledkom takého uplatnenia skutočnosť, že účastník súdneho konania nemôže namietať neexistenciu platnej rozhodcovskej zmluvy z dôvodu, že rozhodcovská doložka alebo návrh v súlade s článkom 26 ZECH je neplatný alebo neuplatniteľný, lebo je v rozpore s právom EÚ?

____________

1 Rozhodnutie Rady a Komisie 98/181/ES, ESUO, Euratom z 23. septembra 1997 o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami (Ú. v. ES L 69, 1998, s. 1; Mim. vyd. 12/002, s. 24).

2 Záverečný akt konferencie o európskej energetickej charte – Príloha 1: Zmluva o energetickej charte – Príloha 2: Rozhodnutie k Zmluve o energetickej charte (Ú. v. ES L 380, 1994, s. 24; Mim. vyd. 12/001, s. 178).