A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. január 29.

F‑98/07. sz. ügy

Nicole Petrilli

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Kisegítő szerződéses alkalmazottak – Elfogadhatóság – Sérelmet okozó aktus – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. és 88. cikke – A szerződés időtartama – A Bizottság szolgálatainál nem határozatlan időtartamra alkalmazott személyzet szolgálati viszonyának maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28‑i bizottsági határozat 3. cikkének (1) bekezdése – Jogszerűség”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben N. Petrilli a Bizottság 2007. július 20‑i, a felperes kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmét elutasító határozatának megsemmisítését, valamint a Bizottság kártérítés fizetésére való kötelezését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának 2007. július 20‑i határozatát, amellyel elutasította N. Petrilli kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmét. A felek kötelesek a jelen ítélet kihirdetését követő három hónapon belül a Közszolgálati Törvényszék elé terjeszteni a 2007. július 20‑i határozat jogellenessége miatti pénzbeli kártérítés közös megegyezéssel meghatározott összegét, vagy megegyezés hiányában az ezen összegre vonatkozó. számszerűsített kérelmüket. A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Az alkalmazás időtartama

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 88. cikk, első bekezdés)

2.      Tisztviselők – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Az alkalmazás időtartama

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 88. cikk, első bekezdés)

1.      Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 88. cikkének első bekezdése lehetővé teszi a kinevezésre jogosult hatóság számára, hogy határozott időtartamra kisegítő szerződéses alkalmazotti munkaszerződéseket kössön, és azokat meghosszabbítsa, azzal, hogy „a valamely intézménynél való foglalkoztatás tényleges időtartama – a szerződés esetleges meghosszabbítását is ideértve – [nem haladhatja meg] a három évet”. A „valamely intézménynél való foglalkoztatás tényleges időtartama” kifejezés csupán az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikke értelmében vett szerződéses alkalmazotti szerződés időtartamára vonatkozhat, nem pedig az intézménynél való bármely foglalkoztatásra.

(lásd a 47. és 48. pontot)

2.      Valamely intézmény az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 88. cikkének első bekezdése megsértése nélkül nem korlátozhatja általános és nem egyedi jelleggel – különösen általános végrehajtási rendelkezések vagy általános hatályú belső határozat útján – az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikke szerinti szerződéses alkalmazottak foglalkoztatásának lehetséges leghosszabb időtartamát, amelyet a jogalkotó maga rögzített. Az intézményeknek ugyanis nincs hatáskörük arra, hogy erre vonatkozó kifejezett felhatalmazás nélkül, végrehajtási rendelkezéssel eltérjenek a személyzeti szabályzat vagy az ezen alkalmazási feltételek kifejezett rendelkezésétől.

A nem határozatlan időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél való igénybevételének maximális időtartamáról szóló 2004. április 28‑i bizottsági határozat 1. cikke (2) bekezdése a) pontjának első francia bekezdéséből kitűnik, hogy e határozat, és ennek megfelelően a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő legfeljebb hat év időtartamú szolgáltatásnyújtás a kisegítő szerződéses alkalmazottak egész csoportjára vonatkozik, leszámítva az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 90. cikkével érintett konferenciatolmácsokat.

Tény, hogy a hatéves szabály csupán akkor korlátozhatja valamely kisegítő szerződéses alkalmazott szerződésének időtartamát három évnél rövidebb időtartamra, ha az érintettet korábban már ideiglenes, szerződéses helyettesítő vagy egyéb alkalmazottként már foglalkoztatták. A 2004. április 28‑i határozat 3. cikkének (1) bekezdése tehát nem csökkenti következetesen az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 88. cikkének első bekezdésében előírt maximum hároméves időtartamot.

Mindazonáltal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 88. cikkének első bekezdésében szereplőhöz hasonló általános és nem egyedi megszövegezésű kivétel alkalmazásának gyakorisága nem lehet döntő jellegű azon kérdésben, hogy a Bizottság rendelkezik‑e hatáskörrel az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek kifejezett rendelkezésétől való eltérésre.

Ennélfogva a Bizottság 2004. április 28‑i határozata 3. cikkének (1) bekezdése jogellenesen korlátozza az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 88. cikke első bekezdésének rendelkezéseit.

(lásd az 54–59. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑54/92. sz., Schneider kontra Bizottság ügyben 1994. december 1‑jén hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑281. o. és II‑887. o.) 19. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑54/07. sz., Joseph kontra Bizottság ügyben 2008. június 26‑án hozott ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 69. pontja.