Προσφυγή της 12ης Νοεμβρίου 2019 – CAPA κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-777/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Γαλλία) και 10 άλλοι προσφεύγοντες (εκπρόσωπος: M. Le Berre, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να κρίνει την προσφυγή παραδεκτή και βάσιμη·

και, κατά συνέπεια:

να ακυρώσει την απόφαση C(2019)5498 τελικό της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2019·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγοντες προβάλλουν δύο λόγους ακυρώσεως.

1.    Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται προσβολή των διαδικαστικών δικαιωμάτων των προσφευγόντων τα οποία προβλέπει το άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, καθόσον οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση καθώς και το περιεχόμενό της καταδεικνύουν ότι η Επιτροπή διατηρούσε αντικειμενικώς αμφιβολίες λόγω των οποίων όφειλε να κινήσει την επίσημη διαδικασία εξέτασης.

2.    Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση της υποχρέωσης αιτιολόγησης.

____________