Talan väckt den 5 mars 2018 – Braesch med flera mot kommissionen

(Mål T-161/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Anthony Braesch (Luxemburg, Luxemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irland), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Caymanöarna), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (ombud: advokaterna: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella, och L. Prosperetti,)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C (2017) 4690 final av den 4 juli 20171 , i ärende SA.47677 (2017/N),

i andra hand, ogiltigförklara nämnda beslut i den mån det handlar om behandlingen av FRESH2 -instrumenten,

förplikta kommissionen att ersätta sökandenas rättegångskostnader jämte andra kostnader och utgifter i samband med detta ärende,

vidta alla andra åtgärder som tribunalen finner lämpliga, inbegripet åtgärder för processledning enligt artikel 89.3 och /eller åtgärder för bevisupptagning enligt artikel 91.1 b i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fem grunder.

Första grunden: Kommissionen rättsstridigt godtog åtgärder för delade bördor i samband med en förebyggande rekapitalisering, i strid med artiklarna 18 och 21 i förordning (EU) nr 806/2014 (bristfällig motivering).3

Andra grunden: Kommissionen har rättsstridigt begärt att FRESH-kontrakten skulle sägas upp (uppenbart felaktig rättstillämpning och bedömning av faktiska omständigheter genom att avvika från 2013 års bankmeddelande4 ; åsidosättande av principerna om skydd för berättigade förväntningar och likabehandling; bristfällig motivering).

Tredje grunden: I det angripna beslutet behandlas FRESH-innehavare på ett diskriminerande sätt (åsidosättande av rätten till likabehandling, som skyddas enligt artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 14 och protokoll nr 12 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen); uppenbart oriktig bedömning och bristfällig motivering).

Fjärde grunden: Det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av FRESH-innehavarnas rätt till egendom (åsidosättande av rätten till egendom som skyddas enligt artikel 17 i stadgan och artikel 1 i protokoll nr 1 till Europakonventionen; bristfällig motivering).

Femte grunden: Kommissionen har underlåtit att inleda det formella granskningsförfarandet, trots att det fanns allvarliga tvivel om huruvida åtgärderna var förenliga med EU-lagstiftningen (åsidosättande av artikel 108.2 och 108.3 FEUF; åsidosättande av artikel 4.3 och 4.4 i rådets förordning (EG) nr 2015/15895 ; uppenbart oriktig bedömning; bristande motivering).

____________

1 EUT C 40, 2018, s. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (ett slags obligation).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 2014, s. 1).

4 Meddelande från kommissionen om tillämpning, från och med den 1 augusti 2013, av reglerna om statligt stöd på stödåtgärder till förmån för banker i samband med finanskrisen (bankmeddelandet) (EUT C 216, 2013, s. 1).

5 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9).