Prasība, kas celta 2021. gada 4. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Komisija

(Lieta C-137/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, nepieņemdama Regulas 2018/1806 1 7. panta f) punktā paredzēto deleģēto aktu, Komisija ir pārkāpusi Līgumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza vienu vienīgu pamatu par Līgumu pārkāpumu.

Parlaments norāda, ka saskaņā ar Regulas 2018/1806 7. panta f) punktu Komisijai bija pienākums pieņemt deleģēto aktu. Parlaments ar 2020. gada 22. oktobra rezolūciju aicināja Komisiju pieņemt attiecīgo aktu. Tā kā Komisija līdz 2020. gada 22. decembrim minēto deleģēto aktu nebija pieņēmusi, Parlaments nolēma celt LESD 265. pantā paredzēto prasību sakarā ar bezdarbību.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (OV 2018, L 303, 39. lpp.).