Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 4 Ιανουαρίου 2021 – Fédération des entreprises de la beauté κατά Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(Υπόθεση C-4/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Fédération des entreprises de la beauté

Καθού: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει να θεωρηθεί ότι το από 27 Νοεμβρίου 2019 έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος «Τεχνολογίες για τους καταναλωτές, το περιβάλλον και την υγεία» της Γενικής Διευθύνσεως «Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά προπαρασκευαστική πράξη της αποφάσεως με την οποία η Επιτροπή κρίνει κατά πόσον ένα προσωρινό μέτρο κράτους μέλους είναι δικαιολογημένο επί τη βάσει του άρθρου 27, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα1 , λαμβανομένης υπόψη της διατυπώσεως του εγγράφου αυτού καθώς και της απουσίας οποιουδήποτε στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπάλληλος που το υπογράφει διέθετε εξουσιοδότηση η οποία τον καθιστούσε αρμόδιο να λάβει απόφαση στο όνομα της Επιτροπής, ή πρέπει να θεωρηθεί ότι το ως άνω έγγραφο συνιστά απόφαση που εκφράζει την οριστική θέση της Επιτροπής;

Αν θεωρηθεί ότι το έγγραφο της 27ης Νοεμβρίου 2019 συνιστά προπαρασκευαστική πράξη της αποφάσεως με την οποία η Επιτροπή κρίνει κατά πόσον ένα προσωρινό μέτρο κράτους μέλους είναι δικαιολογημένο επί τη βάσει του άρθρου 27, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009, μπορεί ο εθνικός δικαστής, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας προσωρινού μέτρου που λαμβάνει εθνική αρχή επί τη βάσει της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου εν αναμονή της αποφάσεως της Επιτροπής, να αποφανθεί επί του κατά πόσον συνάδει το εν λόγω προσωρινό μέτρο προς το άρθρο αυτό και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, σε ποιο βαθμό και ως προς ποια σημεία, ή οφείλει, καθόσον η Επιτροπή δεν το έχει κρίνει αδικαιολόγητο, να θεωρήσει το προσωρινό μέτρο σύμφωνο προς το άρθρο αυτό;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, έχει το άρθρο 27 του κανονισμού (EΚ) 1223/2009 την έννοια ότι καθιστά δυνατή τη λήψη προσωρινών μέτρων που εφαρμόζονται σε κατηγορία προϊόντων τα οποία περιέχουν την ίδια ουσία;

Αν θεωρηθεί ότι το έγγραφο της 27ης Νοεμβρίου 2019 συνιστά απόφαση που εκφράζει την οριστική θέση της Επιτροπής επί του επίμαχου προσωρινού μέτρου, μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον του εθνικού δικαστή το κύρος της εν λόγω αποφάσεως, μολονότι δεν ασκήθηκε κατ’ αυτής προσφυγή ακυρώσεως επί τη βάσει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η διατύπωση του ως άνω εγγράφου δημιούργησε την εντύπωση ότι επρόκειτο για προπαρασκευαστική πράξη και ότι ο Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Εθνικός Οργανισμός Ασφάλειας Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας), αποδέκτης του εγγράφου, απάντησε εκφράζοντας τη διαφωνία του και επισημαίνοντας ότι επρόκειτο να διατηρήσει σε ισχύ το προσωρινό μέτρο το οποίο είχε λάβει μέχρις ότου αποφαινόταν οριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν απάντησε παρά ταύτα;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, πρέπει να θεωρηθεί ότι το έγγραφο της 27ης Νοεμβρίου 2019 υπογράφηκε από υπάλληλο ο οποίος διέθετε εξουσιοδότηση η οποία τον καθιστούσε αρμόδιο να λάβει την απόφαση στο όνομα της Επιτροπής και ότι αυτό είναι έγκυρο, καθόσον στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο μηχανισμός της ρήτρας διασφαλίσεως του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 «αφορά ατομικά μέτρα σχετικά με καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και όχι μέτρα γενικής ισχύος που εφαρμόζονται σε κατηγορία προϊόντων τα οποία περιέχουν ορισμένη ουσία», λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας που πρέπει να δοθεί στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου 27, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου κανονισμού;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα ή αν το έγγραφο της 27ης Νοεμβρίου 2019 δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί στο πλαίσιο της υπό κρίση διαφοράς, πρέπει να θεωρηθεί ότι το προσωρινό μέτρο που ελήφθη επί τη βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (EΚ) 1223/2009 αντιβαίνει στον κανονισμό αυτό εξαρχής ή από την κοινοποίηση του εγγράφου στον Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Εθνικό Οργανισμό Ασφάλειας Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας) ή, ακόμη, μετά την πάροδο εύλογου χρόνου από την κοινοποίηση αυτή, εντός του οποίου θα καθίστατο δυνατή η κατάργησή του, λαμβανομένων επίσης υπόψη της αβεβαιότητας ως προς το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου και του γεγονότος ότι η Επιτροπή δεν απάντησε στον ως άνω Οργανισμό, ο οποίος δήλωσε ότι «διατηρεί σε ισχύ, προληπτικά, την από 13 Μαρτίου 2019 απόφασή του, εν αναμονή της αποφάσεως της Επιτροπής που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του κανονισμού (EΚ) 1223/2009»;

____________

1 ΕΕ 2009, L 342, σ. 59.