Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. martā iesniedza College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) – R. en R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Lieta C-189/21)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītāja: R. en R.

Atbildētājs: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciālais jautājums

Vai apsaimniekošanas prasības (SMR) 10, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 1 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu II pielikumā, un kurās ir atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 2 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, 55. panta pirmo un otro teikumu, ir jāinterpretē tādējādi, kā šīs apsaimniekošanas prasības attiecas arī uz situāciju, kurā ir izmantots augu aizsardzības līdzeklis, kas attiecīgajā dalībvalstī nav atļauts saskaņā ar pēdējo minēto regulu?

____________

1 OV 2013, L 347, 549. lpp.

2 OV 2009, L 309, 1. lpp.