РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

29 септември 2010 година

Дело F-5/08

Markus Brune

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Невключване в списъка с резерви — Протичане на устния изпит — Неизменяемост на състава на конкурсната комисия“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Brune иска, като главно искане, отмяна на решението на Комисията от 10 май 2007 г. да не включва жалбоподателя в списъка с резерви от конкурса на общо основание EPSO/AD/26/05 и на решението за отхвърляне на административната му жалба от 2 октомври 2007 г.

Решение: Отменя решението на Комисията от 10 май 2007 г. да не включва жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс EPSO/AD/26/05. Осъжда Комисията да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Състав

(член 3 от приложение ІІІ към Правилника за длъжностните лица)

За да се определи дали при процедурата, следвана по време на устни изпити в рамките на конкурс, са изпълнени двете основни изисквания за обективност и за равенство при оценяване на кандидатите, следва да се направи обща проверка на организацията на устните изпити при особените обстоятелства на конкретния случай, като се вземат предвид всички релевантни фактори. Последните включват по-специално броя на допуснатите до изпитите кандидати, промените в състава на конкурсната комисия, особеното внимание, което се отдава на присъствието съответно на председателя на конкурсната комисия и при необходимост на неговия заместник, както и координационните мерки, предприети за гарантиране на последователното прилагане на критериите за оценяване.

Отделните отсъствия на председателя на комисията при конкурс на общо основание с голям брой кандидати не могат да обосноват отмяната на решение на конкурсната комисия, когато отсъствията са ограничени на брой и при всяко едно от тях конкурсната комисия е председателствана от заместник-председателя, който е присъствал заедно с председателя на по-голямата част от изпитите, гарантирайки по този начин приемствеността в председателството на комисията. Тези отсъствия на председателя трябва да се претеглят с другите релевантни фактори, за да се определи дали в достатъчна степен е гарантирана неизменяемостта на състава на конкурсната комисия.

Независимо от присъствието на председателя на конкурсната комисия на изпитите, за да се гарантира последователността при оценяването, както и сравнителната оценка на кандидатите, се изисква присъствието на достатъчен брой проверители. Въпреки това предвид затрудненията, свързани с организирането на конкурс с голям брой кандидати, за наличието в рамките на комисията на ядро от проверители, годно да гарантира в достатъчна степен неизменяемостта на състава, не е необходимо членовете на това ядро да присъстват на всички изпити. В това отношение заместващ член на комисията може да замести редовен член при отсъствие на последния. В случай обаче че отсъстват голям брой редовни членове, това отсъствие трябва да се обоснове.

Когато присъстващото на изпитите ядро от проверители се свежда само до председателя на конкурсната комисия и неговия заместник, като останалите членове на комисията не са присъствали на достатъчно голям брой изпити и комисията не е заседавала в един и същи състав на голям брой устни изпити, не е налице неизменяемост на състава на конкурсната комисия, която да гарантира спазването на принципите на обективност при оценяването и на равно третиране, като в такъв случай предвид значението на тези принципи трябва да се приеме, че е налице съществено процесуално нарушение. В подобно положение, в което неизменяемостта на състава на конкурсната комисия не е гарантирана в достатъчна степен, обстоятелствата, от една страна, че заместник-председателят присъства заедно с председателя на първоначално проведените изпити, за да усвои метода за прилагане на критериите за оценяване, и от друга страна, че членовете на конкурсната комисия предварително постигат съгласие относно реда за оценяване, не могат да се приемат за обстоятелства, гарантиращи последователността при оценяването.

(вж. точки 44, 52, 53, 56, 62 и 63)

Позоваване на:

Общ съд — 12 март 2008 г., Giannini/Комисия, T‑100/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑9 и II‑A‑2‑37, точки 205, 209—212 и 215

Съд на публичната служба — 13 декември 2006 г., Neophytou/Комисия, F‑22/05, Recueil FP, стp. I‑A‑1‑159 и II‑A‑1‑617, точки 44 и 56