Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 27. janvāra spriedums (Tribunale di Milano (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

(lieta C-168/09) 1

Rūpnieciskais un komercīpašums - Direktīva 98/71/EK - Dizainparaugu tiesiskā aizsardzība - 17. pants - Pienākums apvienot dizainparaugu aizsardzību ar autortiesību aizsardzību - Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem tiek izslēgta vai padarīta spēkā neesoša uz noteiktu laiku līdz šo tiesību aktu spēkā stāšanās brīdim neaizsargātu dizainparaugu aizsardzība ar autortiesībām - Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips

Tiesvedības valoda - itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Flos SpA

Atbildētāja: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Piedaloties: Assoluce - Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tribunale di Milano - Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvas 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību 17. un 19. panta interpretācija - Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru transponē direktīvu un paredz autortiesību uz dizainparaugiem aizsardzību - Dalībvalstij paredzētā iespēja noteikt nosacījumus šīs aizsardzības piešķiršanai

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvas 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu dalībvalsts tiesību aktu, ar kuru tiek liegts aizsargāt ar šīs dalībvalsts autortiesībām dizainparaugus, kas reģistrēti dalībvalstī vai attiecībā uz dalībvalsti un kuru aizsardzība ir beigusies līdz šī tiesību akta spēkā stāšanās brīdim, kaut arī tie atbilst visiem nosacījumiem, kādi tiek prasīti šādas aizsardzības iegūšanai;

Direktīvas 98/71 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu dalībvalsts tiesību aktu, ar kuru vai nu uz būtisku desmit gadu laikposmu vai vispār tiek liegts aizsargāt ar autortiesībām dizainparaugus - kuru, kaut arī tie atbilst visiem nosacījumiem šādas aizsardzības iegūšanai, aizsardzība ir beigusies līdz šī tiesību akta spēkā stāšanās datumam - attiecībā pret trešajām personām, kas valsts teritorijā ražo vai pārdod pēc šiem dizainparaugiem izgatavotas preces, turklāt neatkarīgi no datuma, kad šīs darbības tikušas veiktas.

____________

1 - OV C 167, 18.07.2009.