Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2009 - Zuid-Chemie BV mod Philippo's Mineralenfabriek NV / SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene)

(Sag C-189/08) 1

(Retligt samarbejde i civile og kommercielle sager - retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser - forordning (EF) nr. 44/2001- begrebet "det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået")

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Zuid-Chemie BV

Sagsøgt: Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Hoge Raad der Nederlanden - fortolkning af artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ("Bruxelles I") (EFT 2001 L 12, s. 1) - fortolkning af udtrykket "det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå" - det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået - stedet for den begivenhed, der forårsagede skaden ("Handlungsort"), og stedet, hvor den oprindelige skade indtrådte ("Erfolgsort") - tilknytningsmomenter

Konklusion

Artikel 5, nr. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at udtrykket "det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået" i en tvist som den i hovedsagen omhandlede vedrører det sted, hvor den oprindelige skade indtrådte ved sædvanlig anvendelse af produktet til det formål, som det er bestemt til.

____________

1 - EUT C 183 af 19.7.2008.