Prasība, kas celta 2022. gada 22. martā – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

(Lieta C-214/22)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: E. Manhaeve, A. Azéma un I. Zaloguin)

Atbildētāja: Luksemburgas Lielhercogiste

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

Atzīt, ka Luksemburga, līdz 2016. gada 4. oktobrim nepieņemdama normatīvus un administratīvus aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 1 8. panta 7. un 9. punkta un 10. panta 2. punkta prasības, un – katrā ziņā – nepaziņodama par šiem pasākumiem Komisijai, nav izpildījusi minētās direktīvas 12. pantā paredzētos pienākumus;

Pamatojoties uz LESD 260. panta 3. punktu, piespriest Luksemburgai samaksāt kavējuma naudu 7096,50 EUR apmērā par katru nokavējuma dienu no sprieduma pasludināšanas šajā lietā par to, ka nav izpildīts pienākums paziņot Direktīvas 2014/42 8. panta 7. un 9. punkta un 10. panta 2. punkta transponēšanas pasākumus;

Piespriest Luksemburgai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā ļauj dalībvalstīm vienkāršotā veidā atgūt to kriminālnoziedznieku gūto peļņu, kuri iesaistīti smagā un organizētā noziedzībā. Dalībvalstīm šī direktīva bija jātransponē līdz 2016. gada 4. oktobrim. Komisija 2016. gada novembrī attiecībā pret Luksemburgu uzsāka pārkāpuma procedūru un 2019. gada martā tai nosūtīja argumentētu atzinumu. Taču Luksemburga līdz šim vēl nav informējusi Komisiju par šīs direktīvas pilnīgu transponēšanu šīs valsts tiesībās.

____________

1 OV 2014, L 127, 39. lpp.